Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA DERMATOLOGÓW I KOSMETOLOGÓW

DOBROWOLNE I OBOWIĄZKOWE OC
HIV/choroby zakaźne + NASTĘPSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ ORAZ ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

Informacja o produktach

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Lekarzy, Pielęgniarek i Kosmetologów w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Lekarzy, Pielęgniarek i Kosmetologów. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
OBOWIĄZKOWE
 
OC
DOBROWOLNE
+ HIV/CHOROBY ZAKAŹNE + NASTĘPSTWA ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub kosmetologa – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem potwierdzającym udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

4. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

5. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

6. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://dermatolog.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

7. Mam pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej, warunków ubezpieczenia należy skontaktować się z Marcinem Kamińskim ( e-mail: m.kaminski@pwskonstanta.pl, tel: 604-532-611)

 

Wniosek ubezpieczeniowY

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia

I. Dane ubezpieczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Hasło:

min. 6 znaków

Powtórz hasło:

II. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ERGO HESTII

 1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta ubezpieczeniowego, to jest:
  1. dotyczące działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczące czynności agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – ubezpieczycielowi w następujący sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 lub 585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
  2. dotyczące czynności agencyjnych wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej, niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majątkowe).
 2. Reklamacje wskazane w ust. 1a. rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
 3. Reklamacje wskazane w ust. 1b. rozpatrywane są przez Agenta, którego działalności reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informując o tym jednocześnie Klienta występującego z reklamacją.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 30-dniowym terminie.
 6. W niestandardowych sprawach Klient może zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
 7. Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie zawartej z  Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Moje konto

Logowanie

e-mail:

hasło:

Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj a zostanie ono wysłane na Twój e-mail.
W razie problemów z logowaniem, proimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Marcin Kamiński
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/376-04-40, 604 532 611
Fax: 52/376-03-30
e-mail: m.kaminski@pwskonstanta.pl

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
w godzinach 8:00-16:00

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię!

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl